• 09126875169

 

سرگذشت بازاریابی های موفق

در شرکتهایی که به موفقیت رسیده اند؛ حنما ردپایی از بازاریابی موفق هم پیدا میشود. زیرا یک مجموعه هرچقدر هم در تولید محصول عالی باشد؛ اگر نتواند برای محصول خود بازار مناسب بیابد؛ قطعا با شکست مواجه خواهد شد. و به همین دلیل، مارکتینگ و مدیریت بازاریابی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بخش به شرح مختصری از سرگذشت بازاریابی های موفق میپردازیم تا دریابیم که چگونه موفقیت در بازاریابی موجب رشد شرکتهای معروف شده است؟: